رادین فهیمی قهرمان رده ۱۰ سال پسران در مسابقات نونهالان کشور در شهرکرد

در مسابقات رده ۱۰ سال پسران کشور رادین فهیمی از البرز اول دانیال مشتاقی فرد از اصفهان دوم ومانی کاردان از مازندران به مقام سوم دست یافتند